Jack chuyển 3.5 sang 6.5 và 6.5 sang 3.5mm

25,000